Khác biệt giữa chế hòa khí và phun xăng điện tử Pham Nam Auto

/ Просмотров: 789
Метки: ,

Khác biệt giữa chế hòa khí và phun xăng điện tử Pham Nam Auto

Khac bi?t gi?a ch? hoa khi va phun xang di?n t?

1 Thang Sau, 2007 2 ph?n h?i

Khac bi?t gi?a ch? hoa khi va phun xang di?n t?

Uu di?m l?n nh?t c?a phun xang di?n t? la t?o nen hoa khi co t? l? ly tu?ng ? t?t c? cac xi-lanh. Tuy nhien, do ph?c t?p nen m?i khi h?ng hoc, h? th?ng nay cung gay nen nhi?u v?n d?.

Ch? hoa khi (hay con g?i la binh xang con), du?c s? d?ng tren c? xe may va oto t? nh?ng nam d?u c?a nganh cong nghi?p nay. Nhi?m v? c?a no la hoa tr?n khong khi va xang cho d?ng co. Khong khi va nhien li?u sau khi di qua ch? hoa khi b? hut vao xi-lanh va th?c hi?n quy trinh nen-n? t?i day. Ch? hoa khi ch? co ? cac d?ng co xang, con d?ng co diesel phun nhien li?u tr?c ti?p vao bu?ng d?t.

Ch? hoa khi ho?t d?ng theo nguyen t?c: Khong khi di vao qua du?ng d?n h?p (c?a phun) t?o thanh chan khong m?t ph?n. Do chenh l?ch ap su?t gi?a c?a phun va binh ch?a nen nhien li?u s? di qua ?ng phun va hoa l?n vao dong khong khi.

Nguyen ly ho?t d?ng c?a ch? hoa khi. ?nh: Wikipedia.

M?t s? xe s? d?ng lo?i c?a phun c? d?nh (Fixed Venturi-FV) trong khi s? khac l?i d?ng lo?i c?a bi?n thien VV (Variable Venturi-VV). ? lo?i c?a phun bi?n thien, kich thu?c c?a du?ng d?n khong khi thay d?i theo s? thay d?i d? di?u khi?n lu?ng nhien li?u du?c phan ph?i.

M?c tieu c?a t?t c? cac ch? hoa khi la t?o nen m?t hoa khi co t? l? kh?i lu?ng t?i uu gi?a khong khi va nhien li?u la 14,7:1. V?i nh?ng hoa khi d?t t? l? tren, no s? chay hoan toan. M?t h?n h?p nao do co t? l? th?p hon du?c g?i la “giau” do co qua nhi?u nhien li?u so v?i khong khi. Ngu?c l?i, h?n h?p do du?c coi la “ngheo”.

H?n h?p giau s? khong chay h?t do th?a nhien li?u va gay hao xang. Trong khi do, h?n h?p ngheo khong sinh ra cong t?i da, khi?n d?ng co lam vi?c y?u va thi?u ?n d?nh. D? th?c hi?n di?u nay, ch? hoa khi ph?i ki?m soat du?c lu?ng khong khi di vao d?ng co va thong qua do cung c?p m?t lu?ng nhien li?u phu h?p. Tuy nhien, di?m y?u c?a cac lo?i ch? hoa khi la ch? dap ?ng t? l? ly tu?ng ? kho?ng v?n hanh nh?t d?nh nen xe ho?t d?ng khong hi?u qu?.

H? th?ng phun nhien li?u di?n t?

Xu?t hi?n sau ki?u phun nhien li?u ch? hoa khi kho?ng 70 nam nhung h? th?ng phun nhien li?u di?n t? EFI (Electronic Fuel Injection) nhanh chong tr? nen ph? bi?n b?i no kh?c ph?c du?c di?m y?u nh?t c?a ch? hoa khi.

Kim phun c?a h? th?ng phun nhien li?u EFI. ?nh: Ford.

Do v?n hanh t? d?ng nen h? th?ng EFI c?n co cac thong s? d? di?u khi?n kim phun dong m? trong kho?ng th?i gian sao cho lu?ng nhien li?u v?a d? d? t?o nen h?n h?p ly tu?ng. Cac thong s? c?n thi?t d? EFI ho?t d?ng ?n d?nh la goc quay va t?c d? tr?c khu?u, luu lu?ng khi n?p, nhi?t d? khi n?p, nhi?t d? nu?c lam mat, t? l? h?n h?p, n?ng d? oxy ? khi th?i….Nh?ng s? li?u nay du?c thu th?p t? cac c?m bi?n d?t kh?p noi trong d?ng co.

Phan lo?i theo v? tri d?t kim phun, EFI du?c chia thanh lo?i phun da di?m MFI (Multiport Fuel Injection) va phun xang t?p trung (kim phun d?t tru?c bu?m ga). ? MFI, m?i xi-lanh s? co m?t kim phun t?c d?ng co V6 s? co 6 kim phun va V8 s? co 8 kim. Khong khi va nhien li?u s? hoa tr?n ngay t?i xi-lanh. Trong khi do, lo?i phun xang t?p trung ch? co m?t kim phun d?t tren ?ng n?p cho cac xi-lanh.

Khác biệt giữa chế hòa khí và phun xăng điện tử Pham Nam Auto

S? ph? bi?n c?a phun xang di?n t? EFI da ch?ng t? uu di?m l?n c?a no. Khac v?i ch? hoa khi, EFI ma d?c bi?t la lo?i da di?m MFI co th? t?o nen nh?ng hoa khi co t? l? g?n ngu?ng ly tu?ng ? t?t c? cac xi-lanh, tuy theo di?u ki?n v?n hanh c?a chung. Di?u nay co nghia hoa khi ? cac bu?ng d?t d?u chay h?t, qua do sinh cong t?i da trong khi lu?ng nhien li?u tieu th? ? m?c v?a d?.

Ho?t d?ng c?a kim phun xang. ?nh: Leeperformanceproducts.

Ngoai uu di?m tren, EFI co th? di?u ch?nh lu?ng xang theo t?ng ch? d? v?n hanh c?a d?ng co. Ch?ng h?n nhu khi kh?i d?ng, hoa khi c?n giau xang d? chay, h? th?ng s? phun xang nhi?u hon. Khi d?ng co da ?n d?nh, may tinh di?u khi?n sao cho nhien li?u ? m?c v?a d?. Nhu v?y, xet tren phuong di?n s? d?ng nhien li?u, EFI ro rang co nhi?u uu di?m hon so v?i ch? hoa khi.

Tuy nhien, r?c r?i c?a EFI b?t ngu?n t? chinh s? ph?c t?p c?a no. N?u x?y ra h?ng hoc, ngu?i s? d?ng ch? con cach mang xe vao garage, nh? cac k? thu?t vien dung may d?c l?i d? xac d?nh nguyen nhan. Trong khi v?i ch? hoa khi, m?t ngu?i th? binh thu?ng cung co th? ch?n doan va kh?c ph?c du?c. Ngoai ra, EFI s? d?ng r?t nhi?u c?m bi?n nen ch? c?n m?t chi?c b? h?ng, c? h? th?ng s? b? ?nh hu?ng, d?ng co lam vi?c ?n d?nh.

H?ng hoc thu?ng x?y ra nh?t v?i nh?ng lo?i xe s? d?ng EFI ? Vi?t Nam la t?c d?u kim phun. Nguyen nhan do ch?t lu?ng xang ? nu?c ta chua cao nen d? t?o c?n tren d?u kim, gay t?c khi?n d?ng co khong kh?i d?ng ho?c ch?t may.

Hi?n nay, m?t vai hang nhan co h?i nay gi?i thi?u nh?ng s?n ph?m co kh? nang lam s?ch d?u kim b?ng cach pha vao xang. Tuy nhien, v?i nh?ng ch?t gay tac d?ng d?n c? h? th?ng c?p li?u, b?n khong nen dung ngay ma tham kh?o them ? nhi?u ngu?n. Cach t?t nh?t la hay s? d?ng s?n ph?m c?a nh?ng nha s?n xu?t ten tu?i va co d?m b?o t? hang xe ma minh s? d?ng.

Nguy?n Nghia-VNExpress

Khác biệt giữa chế hòa khí và phun xăng điện tử Pham Nam Auto
Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!