Honda Ôtô Đà Nẵng Honda Oto Da Nang Honda Civc Honda CR-V Honda Accord Honda City —

/ Просмотров: 520
Метки: ,

honda city

Ngay t? d?u khi ra m?t Honda City da don nh?n du?c nhi?u s? chu y t? khach hang va minh ch?ng cho d?u nay m?u xe Honda City d?n d?u doanh s? ban hang cac dong xe Honda Oto t?i Vi?t Nam noi chung va Honda Oto Da N?ng noi rieng.

V? gia xe Honda City :

Phien b?n d?c bi?t c?a Honda City t?i VN

Honda Vi?t Nam gi?i thi?u d?n khach hang trong nu?c phien b?n m?i Honda City Limited Edition co s? lu?ng gi?i h?n ch? 270 xe nh?m dap ?ng nhu c?u mua xe oto gia dinh nh? g?n va ti?n d?ng d? di chuy?n trong d?p nam m?i.

V?i nhi?u trang b? m?i du?c b? sung cho ph?n thi?t k? n?i th?t, phien b?n gi?i h?n nay du?c k? v?ng s? mang d?n cho ngu?i dung co h?i tr?i nghi?m s? ti?n nghi vatho?i mai tren m?i n?o du?ng cung dong xe Honda City.

Di?m nh?n n?i b?t nh?t tren phien b?n Limited Edition la ph?n n?i th?t va gh? du?c b?c da, thay vi b?c n? nhu phien b?n tieu chu?n, giup tang them v? sang tr?ng, d?ng th?i dem l?i c?m giac tho?i mai va ti?n nghi cho ngu?i ng?i tren xe. Di kem la vo lang b?c da dem l?i c?m giac lai em ai hon. Thanh n?p c?a b? sung du?c thi?t k? d?ng nh?t v?i n?i th?t da giup thi?t k? t?ng th? trong khoang xe tr? nen thanh l?ch va ?n tu?ng hon. S? k?t h?p tinh t? gi?a mau s?c va ch?t li?u da t?o nen v? thanh thoat, nang d?ng cho dong xe danh cho thanh th? nay.

Dap ?ng nh?ng mong mu?n thi?t th?c c?a khach hang, phien b?n Limited Edition du?c tich h?p them d?u dia CD, giup ngu?i lai va hanh khach co them phuong ti?n gi?i tri m?i. Them vao do, thanh t?a tay ben cung du?c b? sung them ? ph?n gh? danh cho tai x?, h?n ch? c?m giac m?i m?t khi ph?i lien t?c c?m lai tren nh?ng hanh trinh dai.

Nh?ng di?m nh?n m?i tren phien b?n gi?i h?n du?c k? v?ng s? nang t?m d?ng c?p c?a City len thanh m?t trong nh?ng chi?c xe hang d?u trong phan khuc h?ng B ? Vi?t Nam. Honda City Limited Edition du?c phan ph?i t? ngay 16/12 thong qua h? th?ng d?i ly Honda Oto tren toan qu?c v?i gia ban l? d? xu?t la 615 tri?u d?ng (da bao g?m thu? VAT) cung ch? d? b?o hanh co b?n 3 nam ho?c 100.000 km tuy theo di?u ki?n nao d?n tru?c. Ben c?nh do, Honda Vi?t Nam cung dua ra cac goi gia h?n b?o hanh d? khach hang co th? ch?n l?a.

Tru?c do vao thang 6/2013, chi?c sedan c? nh? Honda City th? h? th? 3 v?i thi?t k? s?c c?nh va trang b? cong ngh? hi?n d?i da du?c gi?i thi?u t?i th? tru?ng Vi?t Nam va nhanh chong d? l?i d?u ?n v?i khach hang trong nu?c. L?i th? d?n t? ngo?i hinh tr? trung d?y nang d?ng, Honda City chinh ph?c khach hang nh? kh? nang di chuy?n linh ho?t trong di?u ki?n giao thong n?i do.

Honda City th? h? th? 3 du?c thi?t k? d?m ch?t th? thao nhung v?n thanh l?ch, net tr? trung, m?nh m? du?c th? hi?n n?i b?t trong t?ng du?ng net thi?t k?, gop ph?n kh?c h?a nen chi?c sedan nh? g?n va linh ho?t. N?i th?t City cung du?c lam m?i hoan toan v?i cac tinh nang m?i du?c thi?t k? nh?m tang cu?ng c?m giac lai. Xe trang b? h?p s? t? d?ng 5 c?p, l?y chuy?n s? tren vo lang, tui khi kep SRS (danh cho lai xe va hanh khach), h? th?ng ch?ng bo c?ng phanh (ABS) va h? th?ng phan b? l?c phanh di?n t? (EBD) mang l?i s? an toan t?i da cho khach hang.

Honda City dang la m?t trong nh?ng m?u xe du?c yeu thich nh?t c?a thuong hi?u Honda tren toan c?u v?i m?t doanh s? ban hang ?n tu?ng len d?n g?n 2,3 tri?u xe tren toan th? gi?i. T?i Vi?t Nam, Honda City cung co doanh s? kha ?n tu?ng khi ch? tinh rieng trong thang 11 v?a qua da co t?ng c?ng 412 xe du?c ban ra th? tru?ng, tr? thanh m?t trong nh?ng m?u xe co doanh s? t?t nh?t trong phan khuc sedan c? nh? trong thang. K? t? ngay ra m?t, d?n nay da co g?n 1.100 xe City du?c giao d?n tay khach hang ben c?nh s? lu?ng khong nh? don d?t hang dang ch? nh?n xe.

Honda oto da nang - honda crv 2013 - 0935327557

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!