Honda sẽ ra hai mẫu Hybrid rẻ hơn để cạnh tranh với Prius - Công nghệ xe hơi

/ Просмотров: 535

Honda sẽ ra hai mẫu Hybrid rẻ hơn để cạnh tranh với Prius - Công nghệ xe hơi

Xe hoi gia r?

Honda s? ra hai m?u Hybrid r? hon d? c?nh tranh v?i Prius

Xem k?t qu?: / s? binh ch?n: 32

Binh thu?ng Tuy?t v?i

Honda s? ra hai m?u Hybrid r? hon d? c?nh tranh v?i Prius 5. 5. 32 -.

Du?c danh gia kha cao k? t? khi ra m?t th? tru?ng, nhung Insight dang d?i m?t v?i m?t d?i th? m?nh, do la Toyota Prius. Vi th? Honda  quy?t d?nh ti?p t?c h? gia thanh cho dong xe Hybrid c?a minh b?ng cach ra hai phien b?n Insight m?i, du hi?n t?i no da r? hon m?u Hybrid c?a hang xe d?ng huong.

B?n con nh? cu?c chi?n gi?a Insight va Prius, sau khi Toyota kh?ng d?nh s? thi?t k? m?t m?u Hybrid r? hon d? c?nh tranh v?i s?n ph?m c?a Honda? Vao th?i gian do, Honda cho bi?t h? hoan toan khong co y d?nh gi?m gia c?a Insight ho?c thi?t k? nh?ng chi?c Hybird m?i, vi m?u xe hi?n t?i c?a h? da d? s?c m?h d? th?ng tr? th? tru?ng phan khuc Hybrid. Nhung s? th?t la Prius v?n m?nh hon so v?i Insight, nha s?n xu?t o to Nh?t B?n hi?n dang len k? ho?ch d? cho ra nh?ng m?u Hybrid m?i v?i gia th?p hon m?u xe h?ng nh?t c?a minh.

Honda sẽ ra hai mẫu Hybrid rẻ hơn để cạnh tranh với Prius - Công nghệ xe hơi

Theo Edmunds.com, hai m?u Hybrid m?i nay s? giup Honda tang v? th? c?a h? tren phan khuc th? tru?ng du?c d? doan la s? r?t dong duc trong nh?ng nam t?i, khi ngay cang co them nhi?u nha s?n xu?t o to quan tam d?n moi tru?ng.

Doanh s? c?a Honda Insight t?i m?t s? th? tru?ng tren th? gi?i co th? la li do chinh cho quy?t d?nh nay. Trong khi ? Nh?t, Insight ban kha ch?y k? t? khi no du?c ra m?t. Va di?u nay v?n di?n ra b?t ch?p s? s?p d? c?a cac th? tru?ng tren th? gi?i, cai dang de n?ng len vai h?u h?t cac nha s?n xu?t. Thi t?i M?, hang xe Nh?t co v? con xa m?i co th? d?t du?c m?c tieu bi?n Insight tr? thanh m?t m?u xe h?p d?n khi h? ph?i h? b?t 30% doanh s? m?c tieu cho Insight so v?i k? v?ng ban d?u. C? th? la Honda d?t m?c tieu tieu th? 90,000 xe vao thang 3, nhung sau do, con s? nay da b? h? xu?ng con 60,000 chi?c.

Chi ti?t v? hai m?u xe m?i gia r? hon cho Insight s? sang t? hon trong vai tu?n t?i.

Honda sẽ ra hai mẫu Hybrid rẻ hơn để cạnh tranh với Prius - Công nghệ xe hơi
Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!