Honda - opony zimowe, opony letnie, opony caіoroczne - bezpieczeсstwo i komfort

/ Просмотров: 402

Honda - opony zimowe, opony letnie, opony caіoroczne - bezpieczeсstwo i komfort

Opony zimowe, letnie i caіoroczne do Hondy - konfigurator

Przechowywanie opon

Sezonowa wymiana opon coraz czк¶ciej staje siк reguі± rуwnieї w Polsce. Po zaіoїeniu odpowiednich na dany sezon opon pozostajemy z kompletem dopiero co zdemontowanych, caіkem dobrych gum, na ktуrych spokojnie przejeҐdzimy jeszcze przynajmniej kolejny sezon. Musimy jednak przechowaж je przez kilka miesiкcy.

Wiкkszo¶ж profesjonalnych serwisуw ogumienia oferuje usіugк sezonowego przechowywania opon, za co musimy zapіaciж od 40 do 100zі w zaleїno¶ci od punktu. Jednak dysponuj±c odpowiednim pomieszczeniem oraz przestrzegaj±c kilku niїej wymienionych zasad, moїemy sami zapewniж oponom odpowiednie warunki skіadowania.

Przechowywanie opon w niewіa¶ciwych warunkach powoduje zmiany wіa¶ciwo¶ci fizycznych takich jak: odksztaіcenie ¶ciany bocznej, stopki, czoіa bieїnika itp. Wpіywa to na skrуcenie okresu uїytkowania opon, a nawet moїe doprowadziж do ich zniszczenia w stopniu uniemoїliwiaj±cym dalsz± eksploatacjк.

Idealne warunki przechowywania opisuje norma ISO 2230, natomiast w domowych warunkach wystarczy zastosowaж siк do poniїszych wskazуwek.

    Honda - opony zimowe, opony letnie, opony caіoroczne - bezpieczeсstwo i komfort
  1. Przechowywanie opon na otwartym powietrzu, nawet pod zadaszeniem jest nie zalecane.
  2. Pomieszczenie do przechowywania opon powinno byж chіodne, suche i ciemne oraz od czasu do czasu wentylowane.
  3. Temperatura przechowywania nie powinna przekraczaж temperatury pokojowej. W ogrzewanych pomieszczeniach opony powinny byж oddalone od Ґrуdіa ciepіa.
  4. Opony powinny byж chronione przed bezpo¶rednim dziaіaniem ¶wiatіa sіonecznego i ozonu, poniewaї ozon jest czynnikiem szczegуlnie niszcz±cym mieszankк gumow±. Pomieszczenia do przechowywania opon nie mog± zawieraж їadnego urz±dzenia generuj±cego ozon np. transformatory itp.
  5. Rozpuszczalniki, paliwo, smary, ¶rodki chemiczne itp. nie powinny byж przechowywane w tym samym pomieszczeniu, ani pozostawaж w bezpo¶rednim kontakcie z oponami.
  6. Opony zamontowane na obrкczach powinny byж przechowywane pod nominalnym ci¶nieniem zalecanym przez producenta opon lub pojazdu.

Prawidіowo przechowywane i eksploatowane opony zachowuj± swoje rzeczywiste wіa¶ciwo¶ci niezmienione przez wiele lat.

Coraz czк¶ciej uїytkujemy felgi aluminiowe wraz z oponami letnimi, ktуre pozostawiamy na felgach podczas, gdy zim± zakіadamy ogumienie zamontowane na obrкczach stalowych. Postкpujemy tak ze wzglкdu na niszcz±ce dziaіanie soli na aluminium. Przechowujemy wуwczas przez kilka zimowych miesiкcy caіe koіa.

Reguіy przechowywania opon na obrкczach:

Honda - opony zimowe, opony letnie, opony caіoroczne - bezpieczeсstwo i komfort
Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!