Honda CD Benly phun xăng điện tử

/ Просмотров: 989
Метки: ,

Honda CD Benly phun xăng điện tử

Honda CD Benly d? phun xang di?n t?

B?n d? la trang b? khong th? thi?u trong nh?ng chuy?n di xa.

Du choi xe da lau nhung v?i ong ch? kinh doanh nha hang an u?ng t?i Sai Gon thi day la l?n d?u tien anh d? h? th?ng phun xang nen m?i th? d?u ph?i may mo tim hi?u. Hang lo?t v?n d? xu?t hi?n ngay t? bu?c d?u tien. V?i d?ng co CD Benly thi h? th?ng phun xang nao la h?p ly d? d?m b?o nh?ng y?u t? ?n d?nh?

Honda CD Benly d? phun xang di?n t?. ?nh: Doan Qu?c Vi?t.

“Ni?m dam me xe trong toi chinh la tim ra nh?ng di?u m?i, nghien c?u ?ng d?ng cong ngh? hi?n d?i tang d? an toan, d? b?n va tinh th?m m?”, anh Qu?c Vi?t chia s?.

Theo tay d? nay, v?i xe CD Benly bom xang d?t t?i do?n gi?a eo su?n, du?i yen s? d?m b?o kh? nang lam vi?c va tinh th?m m?. Thay cho vi?c d?t bom trong binh l?n nhu Future Neo, anh ch? them binh xang ph? hinh tr? du?ng kinh 10 cm, cao 16 cm. Binh nay co 3 ?ng: m?t d?n xang t? binh ch?a; m?t t? bom ra voi phun; m?t ?ng thong hoi dua cao hon binh ch?a.

C?m bi?n nhi?t g?n vao than xi-lanh thay vi b? tri tren c? x? nhu m?t s? hang dang ap d?ng. C?m kim phun thay vao v? tri g?n ch? hoa khi. Mam l?a l?y t? Wave ch? l?i.

Honda CD Benly phun xăng điện tử

Dem xe ch?y th? thi v?n d? xu?t hi?n. Xe ch?y rung, may phat y?u khong d? s?c cho ?c-quy. Nhi?u l?n di?u ch?nh, thay d?i mam l?a, s?c ma tinh hinh v?n khong c?i thi?n. Kho khan m?t l?n n?a thach th?c.

Theo d? xu?t c?a ngu?i b?n, anh tim mua dung b? vo-lang mam l?a Future Neo Fi, thao r?i cac chi ti?t r?i g?n vao ? d? c?a CD Benly. B? l?a gi? nguyen, ngu?n di?n m?nh vi mam l?a co d?n 8 cu?n danh cho b? s?c d?m b?o cung c?p d? di?n. Ba thang tim hi?u va chu?n b?, them m?t tu?n lam vi?c m?i v?n d? g?n nhu du?c gi?i quy?t.

Thanh qu? sau nh?ng n? l?c la chi?c CD Benly d? kh?i d?ng du d? lau khong s? d?ng. D?ng co ch?y em, x? it khoi, m?c tieu th? kho?ng 1,5 lit cho 100 km. Bu-gi va pit-tong s?ch hon khi dung ch? hoa khi. Xe vu?t qua hanh trinh Sai Gon – Hu? (thang 7/2012), Sai Gon – Tay B?c (thang 9/2012) v?i t?ng quang du?ng 5.000 km.

Honda CD Benly phun xăng điện tử
Honda CD Benly phun xăng điện tử

CD Benley 125

Honda CD50 Benly for sale

Оставьте комментарий!

Комментарий будет опубликован после проверки

Имя и сайт используются только при регистрации

Выберите человечка с поднятой рукой!